NEU 3 – Wervelkolom en ruggenmerg

In het derde e-book Neurologie worden centrale en perifere aandoening van de wervelkolom en het ruggenmerg besproken.