Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Algemeen

MLX BV, gevestigd aan de J.M. Kemperstraat 111-2, 1051TN te Amsterdam is eigenaar van de website www.studeergeneeskunde.nl. Het onderwijsmateriaal dat wordt aangeboden via deze website is van de samenwerkingspartners, tenzij anders aangegeven.

Akkoord gebruikersvoorwaarden

Door het bezoeken en gebruiken van de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden dan dient u de website en de bijbehorende diensten niet gebruiken.

Bij overtreding van deze gebruikersvoorwaarden kan uw account worden geblokkeerd en de toegang tot de website worden geweigerd zonder voorafgaand bericht hierover. Ook zijn andere (juridische) stappen mogelijk als u zich niet houdt aan de gebruikersvoorwaarden. 

Toegang en gebruik

U mag onze website voor privédoeleinden gebruiken. Het is verboden om onze website en de inhoud van de website voor commerciële doeleinden te gebruiken. Tevens is het verboden om de website of onderdelen van de website te vermeerderen of anderszins elders te gebruiken zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming van MLX is ontvangen. De normale werking van de website mag u niet hinderen.  

De toegang en het onderwijsmateriaal dat u via de website in kunt zien of kunt verkrijgen, is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag u niet aan anderen overdragen. Het delen met anderen van uw toegangsgegevens en het gedownloade onderwijsmateriaal is niet toegestaan. 

Sommige gedeeltes van de website zijn alleen toegankelijk na registratie. Bij de registratie dient u juiste en relevante informatie te verschaffen. U bent zelf verantwoordelijk of de informatie die u gebruikt en die via de website ter beschikking wordt gesteld voor uw doel geschikt is.

Het onderwijsmateriaal dat toegankelijk is via de website is uitsluitend bedoeld als educatiemateriaal. In geen geval kan hier een medisch advies van worden afgeleid. Voor medisch advies dient u ten alle tijde contact op te nemen met een arts.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud en vormgeving van de website ligt bij MLX of onze samenwerkingspartners. Deze onderdelen, waaronder het onderwijsmateriaal dat downloadbaar is, worden beschermd door het auteursrecht en eventuele andere wetgeving. Deze onderdelen zijn alleen voor persoonlijk gebruik en mogen niet gedeeld worden met anderen. De inhoud van de website waaronder het onderwijsmateriaal dat hierop wordt aangeboden mag niet zonder voorafgaande toestemming van MLX of de samenwerkingspartner die eigenaar is van het onderwijsmateriaal worden verveelvoudigd, gewijzigd of openbaar worden gemaakt op enige wijze of enige vorm. 

Websites van anderen

Onze website verwijst soms naar websites van derden. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en werking van de websites van derden. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor problemen bij de op deze websites aangeboden informatie en software die u kunt downloaden. 

Beperkte aansprakelijkheid

Het is mogelijk dat de informatie die op de website en die via de website wordt aangeboden niet volledig, niet actueel of onjuist is. MLX kan de beschikbaarheid van de website niet ten alle tijden garanderen. Voor zover mogelijk, sluiten we aansprakelijkheid uit voor enige schade, die direct dan wel indirect voortvloeit uit het gebruik van de website en de informatie, inhoud en diensten die via de website wordt aangeboden, downloadbaar is of geadviseerd wordt. MLX is ook niet aansprakelijk voor enige schade, die direct dan wel indirect voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de website, het onderwijsmateriaal, of indien gegevens verloren zijn gegaan. 

MLX is op geen enkele manier verantwoordelijk voor uitingen van de auteurs en MLX is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade, die direct dan wel indirect voortvloeit uit deze uitingen.

Contact

Indien u vragen of een klacht heeft over de werking van de website of de gebruiksvoorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@mlx.amsterdam. Indien u vragen of klachten heeft over het aangeboden onderwijs dan dient u contact op te nemen met de samenwerkingspartner van MLX die dit onderwijsmateriaal heeft gemaakt. 

Toepasselijk recht

Op deze gebruikersvoorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de gebruikersvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Wijzigingen

De gebruikersvoorwaarden kunnen op ieder moment door MLX worden aangepast, zonder opgaaf van reden. Door het gebruiken van de website gaat u ook akkoord met deze wijzigingen. We raden aan de gebruikersvoorwaarden regelmatig opnieuw te lezen. De wijzigingen zijn van toepassing op het moment dat deze worden geplaatst op de website.